Prof. Jose-Luis Jimenez onthult schokkende details over WHO en levert overtuigend bewijs voor dominante airborne overdracht

Dit is een fantastisch interview met professor Jose-Luis Jimenez. Hij levert extreem overtuigend bewijs dat corona en de meeste andere luchtweginfecties vooral overgedragen worden door de lucht en dat we dus goed moeten ventileren. En passant onthult hij ook schokkende details over zijn interacties met de WHO.

Aantekeningen

Hieronder staan mijn aantekeningen bij het interview. Alles is in chronologische volgorde. Tussendoor heb ik in schuinschrift persoonlijk commentaar gezet bij wat zojuist besproken is.

CDC geeft inmiddels aan dat corona overgedragen wordt via inhalatie. Ze vermelden alleen niet expliciet dat het gaat om aerosolen.
WHO geeft inmiddels ook aan dat ventilatie cruciaal is. Ook zij spreken niet over de aerosolen.

7:00 Jimenez is van mening dat tenminste 75% van de overdracht door de lucht plaatsvindt. Het is zelfs mogelijk 90%, 95% of zelfs 99% van de overdracht door de lucht plaatsvindt.

Corona is bij lange na niet zo besmettelijk als de mazelen, waarbij het kan zijn dat een besmettelijk persoon de lucht in een kamer besmet en iemand anders 3 uur later binnenkomt en besmet raakt.

9:30 In 1910 schreef onderzoeker Charles Chapin een boek waarin staat dat contactinfectie een rol speelt bij de overdracht van pathogenen. Vervolgens beweert hij dat airborne overdracht onmogelijk is, ondanks dat hij geen enkele manier had om dat te bewijzen of zelfs maar aannemelijk kon maken. Waarom deed hij deze bewering waarvan hij wist dat hij niet waar hoefde te zijn? Omdat als mensen geloven dat een virus zich (ook) door de lucht kan verspreiden, ze onvoldoende maatregelen zullen treffen tegen andere vormen van overdracht.

FP: Dit slaat werkelijk helemaal nergens op. Als mensen bang zijn voor een infectie en jij legt uit dat de overdracht via meerdere wegen kan plaatsvinden, waarom zouden ze dan geen maatregelen treffen om een bepaalde transmissieroute te blokkeren? Chapin bereikt juist het tegenovergestelde effect met zijn uitspraak. Als mensen geloven dat overdracht niet door de lucht plaatsvindt, dan nemen ze daar ook geen maatregelen tegen. Als het overgrote deel van de besmettingen door de lucht plaatsvindt worden de mensen dan juist massaal ziek als gevolg van zijn uitspraak.

Dat virussen niet door de lucht overgedragen konden worden werd het dogma, de rotsvaste nulhypothese. Wie aan wil tonen dat een virus niet door de lucht overgedragen wordt moet met een enorme hoeveelheid (bijna) perfect bewijs komen dat die stelling onomstotelijk aantoont.

FP: Het omgekeerde is echter totaal niet waar: er is geen enkele hoeveelheid bewijs vereist om de stelling te handhaven dat overdracht NIET door de lucht plaatsvindt. De volledige bewijslast ligt bij de tegenstanders van het dogma.

Toen Jimenez op 6 april contact opnam met WHO over airborne overdracht, vroegen zij hem om met bewijsmateriaal aan te dragen om zijn stelling te staven. Hij somde bewijsmateriaal op, waarop zij reageerden dat onvoldoende was. Jimenez counterde dat zij nog veel minder bewijs hadden voor hun stelling dat overdracht primair plaatsvindt via grote druppels en indirect contact. Zij erkenden ruiterlijk dat zij inderdaad geen bewijs hebben, maar dat hebben we ook niet nodig, want we weten dat het zo werkt.

FP: WHO zegt feitelijk, “Iedereen weet dat de aarde plat is, dat de zon om de aarde draait (geocentrisch model), en dat ziektes genezen worden door middel van aderlaten, dus we hebben geen bewijs nodig om die stelling te verdedigen.”

Nog een tweede reden waarom WHO niet wil erkennen dat overdracht hoofdzakelijk airborne is, is dat men bang is dat er paniek ontstaat of dat er te weinig mondkapjes zijn, maar de echte paniek is juist dat het virus uit de hand loopt. Als je aangeeft dat het airborne is en dat het eenvoudig voorkomen kan worden door voldoende te ventileren en eventueel aan luchtreiniging te doen, dan wordt de kernoorzaak verholpen en hoeft juist helemaal geen paniek te ontstaan.

Het bewijs dat airborne overdracht niet alleen plaatsvindt maar de dominante overdrachtsroute is, is zo overweldigend dat WHO wel moet opschuiven in hun standpunt, maar het gaat frustrerend traag.

Hugo de Jonge zei dat grote druppels de belangrijkste transmissieroute vormen, omdat anders de genomen maatregelen ook niet geholpen hadden.

FP: Er klopt van alles niet aan deze bewering. Ten eerste hebben de maatregelen weinig geholpen, omdat een belangrijk deel van de afname in ernstig zieken en sterfte gekomen is door het veranderende weer. (Je weet wel, toen de ‘r’ uit de maand ging.) Ten tweede werken de maatregelen zoals afstand houden en lockdowns niet alleen tegen grote druppels, maar ook tegen airborne overdracht. Als de maatregelen geholpen hebben, kun je dus niet concluderen of het nou om de grotere druppels gaat of om de microdruppels. Ten derde werken de maatregelen misschien wel, maar ze richten enorme nevenschade aan, terwijl ook maatregelen mogelijk zijn die nog beter werken en die helemaal geen nevenschade aanrichten. Dus zelfs als de maatregelen geholpen hebben om de transmissie tegen te gaan, wil dat niet zeggen dat ze optimaal zijn in de zin dat ze maximaal gewenst effect opleveren tegen minimale schade. Het wil dus ook niet zeggen dat we op dezelfde voet door moeten gaan.

WHO beweert dat deeltjes groter dan 5 micrometer zich als een projectiel gedragen, oftewel dat deze binnen zo’n anderhalve meter met een ballistische baan naar de grond vallen. Maar 5 micrometer is ongeveer net zo groot als een bacterie. Alleen deeltjes groter dan 300 micrometer, oftewel maar liefst 60 maal zo groot en 216.000 maal zo zwaar1, gedragen zich als een projectiel.

De diameter van een menselijke haar is 80 micrometer. Die is dus zichtbaar met het blote oog. Druppels die zich als een projectiel gedragen van tenminste 300 micrometer zijn bijna 4 maal zo groot. Hoeveel zie je zo’n grote druppel uit iemands mond komen. Het gebeurt wel, maar zelden. Niet alleen gebeurt het zelden, maar je moet een ander dan ook nog in de ogen, neus of mond raken.

FP: …daar moet je wel haast een professionele darter voor zijn om zo goed te mikken.

Voor alle virussen waar het gemeten is, waaronder de griep, tuberculose, mazelen en het cynthia virus, zit het virus vooral geconcentreerd in de aerosolen, dus niet in de grote druppels.

Van grote druppels is nog NOOIT aangetoond dat ze direct een ziekte overbrengen. Dat is bij geen enkele ziekte in de hele geschiedenis van de geneeskunde gelukt. Het is niet minder dan een schandaal dat WHO en regeringen ons vertellen dat grote druppels belangrijk zijn. Ze hebben daarvoor geen enkel bewijs.

FP: Zoals genoemd is er wel heel veel bewijs voor overdracht door de lucht. Ik ben het met prof. Jimenez eens dat het een schandaal is wat WHO en de regeringen doen, maar het is ook schandalig dat wij dit als bevolking accepteren. We horen ons zelfstandig te informeren en zelfstandig na te denken. Als de autoriteiten onzin uitkramen horen we dat niet te accepteren. Het was altijd de bedoeling dat de reguliere media een controlerende functie hadden waarbij ze de onzin aan het licht brachten, maar in ieder geval sinds de coronacrisis hebben ze die functie volledig opgegeven. Ze zijn nu gewoon een spreekbuis oftewel een propagandakanaal voor de onzin van de autoriteiten geworden.

Het richten op de grote druppels veroorzaakt alleen verwarring. Het klopt wel dat het virus meer overgedragen wordt naarmate je dichter bij iemand bent, maar dat hoeft niet door de grote druppels te komen. Het kan ook door de kleine druppels komen.

FP: Vergelijk het met niet willen meeroken met een roker. Die rookdeeltjes zijn aerosolen en hoe dichter bij je iemand bent, hoe meer je inademt. Dat de overdracht groter wordt naarmate je dichterbij komt, wil niet zeggen dat het ineens om grotere deeltjes gaat.

WHO beweert dat de overdracht niet door de lucht kan plaatsvinden, anders zouden veel meer mensen besmet raken. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een persoon niet zoveel besmette deeltjes uitstoot, of dat de minimale besmettingsdosis hoog is of dat het immuunsysteem van anderen goed werkt, of dat er voldoende ventilatie is, enzovoort, enzovoort. Sommigen stoten miljoenen besmette druppeltjes per uur uit en anderen bijna niks. Dit verschilt o.a. van persoon tot persoon, van het moment in de infectie en van de activiteit.

Sommigen zijn heel besmettelijk en anderen helemaal niet. Het feit dat sommigen niet besmettelijk zijn wil niet zeggen dat het virus niet door de lucht overgedragen wordt.

De klinkklare onzin dat mazelen niet door de lucht verspreid wordt heeft van 1910 tot 1985 geduurd, oftewel 75 jaar. Dat komt o.a. omdat de kans op overdracht groter is als mensen in elkaars nabijheid zijn en dat er ook gevallen zijn waarbij mensen in elkaars nabijheid zijn maar het virus niet overgedragen wordt. Zoals gezegd kan het laatste komen door de persoon niet besmettelijk is, niet doordat overdracht niet door de lucht plaatsvindt.

WHO zegt dat als corona net als de mazelen was, dan konden ze dat nu wel zien. Precies. Het heeft ze met de mazelen ‘maar’ 75 jaar gekost om tot dat inzicht te komen. En het heeft ze 40 jaar gekozen om in te zien dat tuberculose ook door de lucht overgedragen wordt. In plaats dat ze geleerd hebben van hun kostbare blunders, maken ze die blunder nu gewoon weer.

Bij het onderzoek dat Jimenez in april heeft gedaan naar besmetting bij een koor in Los Angeles, was het overduidelijk dat die ene 1 persoon 52 anderen had kunnen besmetten, door de lucht was. Toen dit duidelijk was, nam Jimenez contact op met vele journalisten. De meesten reageerden niet en anderen hadden het nagevraagd bij epidemiologen die zeiden dat het onjuist was.

FP: Dit is precies wat ik bedoel dat reguliere media niet kritisch nadenken en de onzin van ‘experts’ napraten, ook al is evident dat het van geen kant klopt. De reguliere media hebben hiermee niet alleen hun potentieel bevorderlijke maatschappelijke rol vrijwillig opgegeven, maar ze hebben nu een actieve schadelijke rol doordat ze misinformatie verspreiden en essentiële ware informatie censureren.

WHO zegt steeds dat ze zich zorgen maken over de armere mensen, maar het zijn juist de meer hoogopgeleide mensen die zichzelf informeren en zelfstandig denken. De lager opgeleide mensen kunnen dat minder of doen dat in ieder geval niet, en volgen blind dat de autoriteiten zeggen.

FP: Ik ben het niet helemaal eens met Jimenez op dit punt. Wat ik waarneem is dat het vooral de mensen zijn die geneigd zijn om zelfstandig te denken en die ook de moed hebben om te twijfelen aan ‘experts’, die de onzin niet slikken. Dit hoeven echt geen hoogopgeleide mensen te zijn. Omgekeerd zijn er ook genoeg extreem hoog opgeleide mensen die de onzin zo accepteren. Sterker nog, de epidemiologen en virologen die ervoor geleerd hebben, accepteren zelf de onzin die overeenkomt met die van de platte aarde en het geocentrische model.

Realiseren de mensen zich wel dat wolken bestaan uit deeltjes van 10 tot 20 micrometer? Die druppeltjes vallen overduidelijk niet in een boog naar de grond, dus dat gebeurt bij deeltjes van 5 micrometer helemaal niet. Als je praat met wetenschappers die dit soort onzin uitkramen, verlies je alle respect voor ze. Je realiseert je dat ze geen enkel benul hebben waar ze over praten.

WHO heeft een infectiepreventie en controle comité, dat besloten heeft de bewijs over airborne overdracht er niet toe doet. Hoeveel experts op het gebied van aerosolen zitten in dat comité? NUL!

Met de kennis van nu weten we dat handen wassen wel iets helpt, maar dat het een ondergeschikte rol speelt.

FP: De dominante overdracht vindt plaats door de lucht, en daar kunnen we onszelf simpel tegen beschermen door voldoende te ventileren en eventueel de lucht te reinigen, en door te zorgen dat de relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60% ligt. Dit kan je eenvoudig meten met een hygrometer die voor ongeveer 10 euro te koop is.

Nawoord

Dit interview was nog beter geweest als de essentiële rol van luchtvochtigheid benoemd was. Vooral bij lage luchtvochtigheid verdampen grotere druppels blitssnel tot kleinere druppels die vervolgens heel lang blijven hangen en besmettelijk zijn.

Aansporing

Als nu overduidelijk is dat de experts het compleet bij het verkeerde eind hebben als het gaat om de overdracht van corona, wat zouden ze dan nog meer verkeerd kunnen hebben?

Hier volgen enkele suggesties:

  • Zou het kunnen dat corona weliswaar gevaarlijk is, maar zeker geen killervirus? Zou het dan kunnen zijn dat maatregelen disproportioneel zijn (oftewel dat ze meer schade aanrichten dan ze voorkomen) en dat de massahysterie ongerechtvaardigd is?
  • Zou het kunnen dat de uitslag van de PCR-test geen onderscheid maakt tussen mensen die ziek en besmettelijk zijn enerzijds, en mensen die slechts wat virusrestjes in de keel hebben anderzijds? Zou het kunnen dat de PCR-test daarom volledig nutteloos in de manier waarop die nu gebruikt wordt?
  • Zou het kunnen dat, in tegenstelling tot wat er beweerd wordt, er wel degelijk uitstekende protocollen zijn waarmee mensen hun immuunsysteem enorm kunnen versterken en waarmee COVID in een zo vroeg mogelijk stadium uitstekend behandeld kan worden? Zou het kunnen dat bijna 100% van de mensen volledig geneest en dat bijna alle ziekenhuisopnames overbodig worden?
  • Wellicht is een vaccin niet strikt noodzakelijk omdat corona geen killervirus is?
  • Wellicht hoeven mensen die reeds een infectie doorgemaakt hebben (waarvoor je je niet ziek gevoeld hoeft te hebben), en dus op een natuurlijke manier gevaccineerd zijn, niet ook nog een kunstmatig vaccin?
  • Wellicht is alles behalve afdoende aangetoond dat de nieuwe vaccins veilig zijn omdat geen enkele informatie beschikbaar is over hun veiligheid op lange termijn. Wellicht kunnen ook de experts totaal niet voorspellen wat de gevolgen op lange termijn kunnen zijn? Als ze airborne overdracht al niet kunnen zien terwijl het bewijs onomstotelijk is, waarom zouden ze wel perfect kunnen voorspellen hoe ons lijf op lange termijn reageert op een volledig nieuw vaccin op basis van een volledig nieuwe technologie?

Ik spoor iedereen aan om zelfstandig hoogwaardige informatie te verzamelen en zelfstandig na te denken. Stel kritische vragen. Vertrouw mijn uitspraken niet zomaar en doe dat ook niet bij autoriteiten.

Voetnoot

[1] De formule om het volume van een bol te bepalen is: V = 4/3πr3. Dit betekent dat als de straal 2 zo groot wordt, het volume (en daarmee ook de massa) 2 tot de macht 3 (schrijfwijze: 23), oftewel 2 x 2 x 2 = 8 maal zo groot wordt.

Als een druppel dus 60 maal zo groot is, dan is zijn zowel het volume als de massa 60 x 60 x 60 = 216.000 maal zo groot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s